facebook
tel. kom. 603-884-301
fax 32 738 44 34
e-mal: biuro@sand-tlumaczenia.pl
Zasady wykonywania tłumaczeńREGULAMIN
WSPÓŁPRACY POMIĘDZY BIUREM TŁUMACZEŃ SAND A TŁUMACZEMPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Tłumacz oświadcza, iż posiada kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na wykonywanie zleconych tłumaczeń przez Biuro Tłumaczeń Sand. Na prośbę Biura Tłumaczeń tłumacz przedstawi odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne.
 2. Tłumacz zobowiązuje się wykonać zlecone tłumaczenie osobiście.

 

PRZYJĘCIE ZLECENIA

 1. Tłumacz zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia oraz potwierdzenia terminu realizacji.
 2. Tłumacz zobowiązany jest odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne związane z realizacją tłumaczenia.
 3. Tłumacz jest zobowiązany do wykonania tłumaczenia z należytą starannością i złożyć je sprawdzone pod kątem poprawności ortograficznej, gramatycznej, interpunkcyjnej, spójności terminologicznej i innej w wymaganym terminie.

NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE USŁUGI

 1. W przypadku dostarczenia tłumaczenia posiadającego wady lub wykonanego niezgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy, tłumacz usunie wskazane wady bezpłatnie w terminie określonym przez Zleceniodawcę.
 2. Tłumacz otrzyma wynagrodzenie jedynie za poprawnie wykonane tłumaczenie w ustalonym terminie.
 3. Tłumacz, który w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tłumaczenia wyrządził Zleceniodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność odpowiednio do wysokości wyrządzonej szkody.

ODSTĄPIENIE ZLECENIODAWCY OD UMOWY

 1. Biuro Tłumaczeń Sand  ma prawo do odwołania zleconego tłumaczenia. Powyższe może mieć miejsce tylko w sytuacji odwołania wykonania usługi tłumaczeniowej  przez Zleceniodawcę usługi w Biurze Tłumaczeń Sand.  W takim przypadku Biuro jest zobowiązane do zapłaty tłumaczowi wynagrodzenia wynikającego bezpośrednio z ilości przetłumaczonego tekstu do chwili otrzymania przez tłumacza odwołania zleconego tłumaczenia.

KLAUZULA POUFNOŚCI

 

 1. Tłumacz zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej poufności dotyczącej tłumaczonych tekstów oraz wszelkich innych udostępnianych danych uzyskanych w związku ze złożonym zamówieniem na usługę tłumaczeniową.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dla Stron wiążący z chwilą akceptacji zlecenia tłumaczenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub innych zawieranych umowach pomiędzy Stronami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 3. Biuro Tłumaczeń Sand zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.