facebook
tel. kom. 603-884-301
fax 32 738 44 34
e-mal: biuro@sand-tlumaczenia.pl
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ SAND


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia na rzecz podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych (zwanych dalej Zleceniodawcą) usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń Sand (zwane dalej Wykonawcą), a także prawa i obowiązki stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia. 

 2. Biuro Tłumaczeń Sand świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 3. Biuro Tłumaczeń Sand jest uprawnione do korzystania z usług osób trzecich o odpowiednich  kwalifikacjach przy wykonywaniu zleconych przez Zleceniodawcę tłumaczeń.

 

§ 2

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG

 1. Przedmiotem usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń Sand jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych zwykłych i uwierzytelnionych.

§ 3

ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ 1. Strony ustalają wstępnie warunki realizacji Zamówienia tj. zakres usługi, cenę, termin, formę oraz sposób dostarczenia przetłumaczonego tekstu, określenie tematyki tłumaczenia oraz inne informacje istotne w celu wykonania przedmiotowego tłumaczenia.

 2. W przypadku akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę warunków Zamówienia czyli Wyceny Zleceniodawca dostarcza zgodnie z ustaleniami pomiędzy Stronami - podpisany przez osobę upoważnioną i opieczętowany formularz Zamówienia – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską, pocztą elektroniczną, faxem lub wypełnia i przesyła formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Biura Tłumaczeń Sand.

 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie dostarczenia przez Zleceniodawcę łącznie formularza Zamówienia oraz tekstu przeznaczonego do tłumaczenia w ciągu 3 godzin od chwili wysłania do Zleceniodawcy Wyceny, nie później jednak niż do godziny 14:00 w dniu ustalania warunków. W przypadku opóźnienia w przesłaniu w/w dokumentów przez Zleceniodawcę, Wykonawca może ustalić nowe warunki na wykonanie tłumaczenia.

 4. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Zleceniodawca otrzyma jego potwierdzenie.

 5. Zleceniodawca oświadcza, że wypełniony formularz Zamówienia zawiera prawdziwe dane.§ 4

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG

 

 1. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, wymagających konkretnej wiedzy branżowej, Zleceniodawca w miarę możliwości wskaże osobę, z którą Wykonawca będzie się kontaktował w celu uzgodnienia terminologii, która występuje w zleconym do tłumaczenia tekście oraz przekaże Wykonawcy źródło fachowej terminologii.

 3. Zleceniodawca powiadomi Wykonawcę o woli stosowania konkretnej terminologii, która zostanie przekazana Wykonawcy z tekstem przeznaczonym do tłumaczenia.

 4. W przypadku tekstu przeznaczonego do publikacji Zleceniodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich procesów stosowanych w przypadku tłumaczeń przeznaczonych do publikacji (np. weryfikacja tłumaczenia przez drugiego tłumacza, korekta językowa, korekta tekstu) we własnym zakresie chyba, że Strony uzgodniły inaczej.

 5. Na życzenie Zleceniodawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich materiałów od niego otrzymanych .

 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w tłumaczeniu wynikające z dostarczenia przez Zleceniodawcę nieczytelnego tekstu.

 7. Dokument do tłumaczenia uwierzytelnionego Zleceniodawca powinien dostarczyć w oryginale. W przeciwnym wypadku w tłumaczeniu zostanie zawarta informacja, iż zostało ono wykonane na podstawie kopii.

 8. W przypadku dokumentów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji edytowalnej Microsoft Office, Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zamieszczania w tłumaczeniu.

 9. Tłumaczenie zwykłe jest wysyłane Zleceniodawcy drogą elektroniczną lub w formie wydruku. Każde tłumaczenie może zostać odebrane osobiście bądź wysłane faxem, przesyłką pocztową lub kurierską, jednak w takim przypadku koszty wysyłki ponosi Zleceniodawca.

 10. Wykonawca nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i wykonanego tłumaczenia. Zleceniodawca składając Zamówienie oświadcza i gwarantuje, że nie narusza praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności dotyczącej tłumaczonych tekstów oraz wszelkich innych udostępnianych danych uzyskanych w związku ze złożonym Zamówieniem.

 

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. W przypadku odwołania Zamówienia przez Zleceniodawcę, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego bezpośrednio z ilości przetłumaczonego tekstu do chwili otrzymania przez Wykonawcę odwołania Zamówienia. Zleceniodawca nie może odwołać Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji.

 2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny.

§ 6

CENA USŁUGI

 

 1. Za jednostkę obliczeniową usług tłumaczeniowych przyjmuje się dla tłumaczenia zwykłego normę 1600 znaków komputerowych ze spacjami, a dla tłumaczenia poświadczonego pieczęcią tłumacza przysięgłego lub korekty i/lub uwierzytelnienia – 1125 znaków komputerowych ze spacjami. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest standardowo jako cała.

 2. Wynagrodzenie za wykonane tłumaczenie Wykonawca ustala szacunkowo w Wycenie, którą akceptuje Zleceniodawca. Ostateczna cena za zlecenie obliczana jest na podstawie objętości przetłumaczonego tekstu po wykonaniu zlecenia. W zależności od języka, objętość przetłumaczonego tekstu może być większa lub mniejsza niż tekstu oryginalnego. Jedynie objętość tekstu po wykonaniu usługi stanowi podstawę obliczenia należnej ostatecznej płatności. Ostateczna cena może różnić się od wstępnej kalkulacji.

 3. Ceny za usługi są cenami netto i każdorazowo należy do nich doliczyć podatek VAT.

 4. W przypadku kiedy tekst przeznaczony do tłumaczenia jest trudny do odczytania (np. pismo odręczne, nieczytelny skan, ksero itp.), Wykonawca zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki po wcześniejszym ustaleniu ze Zleceniodawcą.

 

§ 7

REKLAMACJE

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację do wykonanego zlecenia do 7 dni od daty jego wykonania. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i zawierać pełną listę zastrzeżeń w reklamowanym zleceniu wraz z informacją o typie usterki.

 2. Po upływie terminu wymienionego w ust. 1 wszelkie uprawnienia wynikające z wad w wykonanych tłumaczeniach wygasają.

 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w możliwie najkrótszym terminie. Wykonawca może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku Zleceniodawca ma prawo do otrzymania rekompensaty w wysokości do 25% zapłaconej kwoty odpowiadającej fragmentom przetłumaczonego tekstu, które uznano za wadliwe.

 4. Reklamacji nie podlegają:

 • stylistyka tłumaczenia,
 • nieprawidłowości będące skutkiem błędów merytorycznych w tekście źródłowym,
 • układ graficzny przetłumaczonego dokumentu,
 • nomenklatura użyta w tłumaczeniu, jeśli jest poprawna,
 • brak spójności w użytym w tłumaczeniu słownictwie w stosunku do słownictwa stosowanego przez Zleceniodawcę (Zleceniodawca jest zobowiązany wskazać stosowane przez niego słownictwo w momencie zawierania umowy).
 1. Błędy typu „literówki”, które nie wpływają na zmianę treści tekstu, nie stanowią podstawy do uznania tłumaczenia za wadliwe i podlegają bezpłatnej korekcie.

 2. Zleceniodawca rozumie i akceptuje, że Zlecenia wykonywane w trybie ekspresowym mogą być wykonywane przez kilku tłumaczy, co może skutkować różnicami w terminologii.

 3. Tłumaczenia zlecone jako ekspresowe nie podlegają reklamacji.

 4. Reklamacje są uwzględniane tylko wtedy, gdy nie został przekroczony termin płatności za wykonane tłumaczenie. Zgłoszenie reklamacji co do jakości wykonanego tekstu nie jest podstawą do wstrzymania lub zmniejszenia płatności za wykonanie zlecenia.

 5. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wynikające z nienależycie wykonanego tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia netto (bez podatku VAT).

 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w terminie w przypadku działania siły wyższej (przerwy w dostawie prądu, awaria sprzętu i systemów komputerowych, opóźnienia środków transportu, strajki, blokady, zamachy terrorystyczne itp.).

§ 8

PŁATNOŚCI

 

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do odebrania wykonanego tłumaczenia oraz do zapłacenia za nie w ustalonym przez Strony terminie.

 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę fakturę VAT:

 • płatność gotówką w siedzibie Wykonawcy przy ul. Gwarków 11, 43-190 Mikołów,

 • przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

 1. Faktura VAT posiada 7-dniowy termin płatności, licząc od dnia jej wystawienia.

 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki nawet do wysokości 100% szacowanego kosztu usługi przed rozpoczęciem tłumaczenia. Zaliczka zostanie rozliczona po dokonaniu tłumaczenia.§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Mikołowie. Strony zgodnie ustalają właściwość prawa polskiego i poddają się jurysdykcji sądów polskich.

 3. Wykonawca może podjąć się realizacji zlecenia na warunkach innych, niż określone w niniejszym Regulaminie. Ustalenie warunków realizacji zlecenia następuje w formie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Stronami w formie pisemnej.

 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

Złożenie zamówienia oznacza, iż Zleceniodawca zapoznał się i zaakceptował w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.